Договір публічної оферти

Даний Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) онлайн-проекту wizeclub.education та ФОП Шулім Тетяни Михайлівни (надалі «Виконавець») для будь-якої фізичної або юридичної особи (далі –
«Замовник»), яка прийме цю пропозицію на вказаних нижче умовах.

У разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в
оферті).
Моментом повного та беззастережного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт передоплати Замовником послуг Виконавця.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Для цілей цього Договору, наведені нижче терміни та визначення використовуються в наступному значенні: «Оферта» — цей документ Публічна Оферта продажу доступу до навчального програмного забезпечення.
«Акцепт Оферти» — повне та беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти, методами передбаченими у п. 3 цієї Оферти. «Договір Оферти» — договір між Виконавцем та Замовником на надання Послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти. «Онлайн-курс» — курс або коучинг, що складається з живих онлайн-занять та відео-записів «Програмне забезпечення» (далі «ПЗ») – система дистанційного навчання з бібліотекою Онлайн-курсів, що належать Виконавцю.
1.2. У цій Оферті можуть бути використані терміни, не визначені у п. 1.1. У цьому випадку тлумачення такого терміна провадиться відповідно до тексту цієї Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміну: насамперед – на сайті Виконавця, у другу чергу – загальноприйнятим значенням.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
2.1. Предметом цього Договору Оферти є надання Замовнику доступу до ПЗ Виконавця (далі – «Послуга»).
2.2. Онлайн-курс, вартість, термін надання Послуг та форма реєстрації розміщені по адресою wizeclub.education
2.3. Інформація та інші матеріали, у тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, надані Замовнику Виконавцем у рамках надання Послуг за цим Договором, є конфіденційною інформацією, призначеною виключно для Замовника. У випадку, якщо Замовник допустить розповсюдження зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом поширення інформації збитки у вигляді штрафу, розмір якого зазначений у п.8.2.
2.4. Виконавець має право змінювати бібліотеку Онлайн-курсів, вартість, умови цієї Публічної Оферти без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті
Виконавця.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ І ВИСНОВОК ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
3.1. Замовник виробляє Акцепт Оферти шляхом передоплати Послуг Виконавця,
стосовно яких укладається Договір Оферти, з урахуванням умов, описаних у п. 5 цієї Оферти.

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Виконавець надає Послугу Замовнику лише при виконанні наступних умов:
4.1.1. Замовник надіслав свої реєстраційні дані, тобто. заповнив форму реєстрації, розміщену на сторінках dev.wizeclub.education, а також на будь-якій дочірній сторінці сторінки wizeclub.education.
4.1.2. Замовник здійснив Акцепт Оферти згідно з п. 3.1.
4.2. Послуга надається Замовнику в обсязі, що відповідає сумі виробленої ним передоплати.
4.3. Дані Послуги не є освітньою діяльністю, не підлягають ліцензування, що не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, присвоєння будь-якої кваліфікації та видачу документа про освіту, крім сертифікату або диплома, що є підтвердженням факту успішного завершення Онлайн-курсу.
4.4. Послуги вважаються належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення надання послуг Замовником не виставлена ​​рекламація. У разі відсутності рекламації Акт
приймання-здачі Послуг вважається підписаним, а Послуги надані належним чином.
4.5. Сторони після надання Послуг по Оферті не мають жодних претензій.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг вказана на сайті wizeclub.education
5.1.1. Вартість може бути змінена та залежить від: – Вибраного тарифного плану; -кількісних та якісних змін у програмі Онлайн-курсу; – Індивідуальної знижки Замовника.
5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у порядку попередньої оплати у розмірі 100% або будь-якого іншого відсотка від суми Послуг, визначеної у процесі тимчасових акцій та спеціальних пропозицій.
5.3. Оплата провадиться шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Виконавця платіжними картками Visa та MasterCard – WayForPay.
5.4. Послуга буде вважатися оплаченою з моменту надходження коштів на особисті рахунки Виконавця.
5.5 У разі відмови Замовника від послуг Виконавець не повертає Замовнику суму, що надійшла на особисті рахунки Виконавця по цій Оферті.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Виконавець зобов’язується:
6.1.1. Забезпечувати Послугу у належній якості, у погоджений сторонами термін.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Змінювати бібліотеку Онлайн-курсів, вартість, умови даної публічної Оферти без попереднього погодження із Замовником;
6.2.2. Додавати електронну адресу Замовника, вказану при реєстрації, до свого списку розсилки листів.
6.2.3. Зупиняти процес навчання Замовника на власний розсуд без можливості апеляції та повернення грошових коштів, сплачених за Онлайн-курс, у випадку, якщо дії Замовника або обставини, створені Замовником,
загрожують або можуть загрожувати в майбутньому конфіденційності матеріалів Онлайн-курсу, процесу навчання, репутації Виконавця
6.3. Замовник зобов’язується:
6.3.1. Дотримуватися всіх правил отримання Послуг встановлених Виконавцем цієї Офертою;
6.3.2. Не розповсюджувати інформаційні матеріали та не піддавати їх можливому розповсюдженню, отримані під час надання Послуг, а також не записувати їх на аудіо- та/або відеоносії. Якщо Замовник допустить
розповсюдження зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом поширення інформації збитки, включаючи недоотриманий прибуток, у розмірі зазначеному у п 8.2.
6.4. Замовник має право:
6.4.1. Відмовитися від листів, що надсилаються Виконавцем, перейшовши за посиланням, зазначеним у електронному листі.
6.4.2. Відмовитися від послуг відповідно до умов зазначених у п 9.

7. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА ОФЕРТИ
7.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту здійснення Замовником Акцепту Оферти та діють до повного виконання зобов’язань Сторонами.
7.2. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного та чинного між Замовником та Виконавцем договору Оферти, і ці зміни набувають чинності одночасно
з моментом внесення цих змін.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
8.2. Замовник відповідає за пунктом 6.3.2 у розмірі до 1000% (тисячі відсотків) від вартості послуг, оплачених ним.
8.3. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цієї Оферти або у зв’язку з нею, мають вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості досягти угоди шляхом переговорів, Сторони
звертаються до арбітражний суд за місцем поточного перебування Виконавця.
8.4. Не суперечачи зазначеному вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору Оферти, якщо таке порушення викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії
органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів), пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованими, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору Оферти.
8.5. Оплата за цією Офертою означає згоду з усіма умовами (пунктами) перерахованими вище.

9. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ
9.1. Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку ви отримуєте право відмовитись від Послуг та запросити повернення коштів, повідомивши нас про це у встановлені терміни. Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов’язаних із поверненням. Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що, якщо ви вже почали користуватися
послугами (отримали доступ до одного або кількох занять програми навчання або їх записів) протягом терміну відмови, ми утримаємо із суми платежу вартість фактично наданих послуг на момент отримання запиту на повернення. Політика відмови від онлайн навчання Ви маєте право відмовитися від курсу онлайн навчання протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати оплати навчання. У разі раннього бронювання послуг або оплати навчання частинами, датою оформлення замовлення (датою оплати послуг) вважається дата здійснення першого платежу. Для отримання коштів зверніться з нами та оформіть запит на повернення в установленому порядку.

9.2 Політика відмови від онлайн-навчання
Ви маєте право відмовитись від курсу онлайн навчання протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати оплати навчання. У разі раннього бронювання послуг або оплати навчання частинами, датою оформлення
замовлення (датою оплати послуг) вважається дата здійснення першого платежу. Для отримання коштів зверніться з нами та оформіть запит на повернення в установленому порядку.
9.3 Оформлення повернення
Для відмови від послуг та оформлення повернення, напишіть нам на пошту alex@wizeclub.education. Ми підтвердимо отримання запиту на повернення повідомленням у відповідь за електронною адресою, вказаною при оформленні замовлення. Для оформлення повернення, обов’язково повідомте нам: ПІБ та електронну пошту, вказані при оформленні замовлення; назва Послуги (курсу, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію. Ви розумієте, що якщо ви не надасте необхідну інформацію, ми маємо право відмовити вам у поверненні та не розглядати ваше звернення. Наслідки відмови від послуг Якщо ви оформили запит на повернення у вказаний термін, ми повернемо вам кошти протягом
чотирнадцяти (14) днів з дня отримання запиту. Для повернення коштів ми скористаємося тим самим способом платежу, який ви використовували під час оплати послуг. Ми утримаємо із суми повернення всі спеціальні комісії банків та платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу. Якщо ви не користувалися послугами (не взяли участь у заході, не переглянули доступні вам заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням строків або встановленого порядку, ми не відшкодовуємо вартість таких послуг.
9.4 Закінчення періоду відмови
У випадку, якщо до закінчення терміну відмови та/або до моменту отримання запиту на повернення, Послуги були надані в повному обсязі (наприклад: ви вже отримали доступ до всіх уроків та матеріалів),
повернення коштів не здійснюється. Якщо запит на повернення отримано із порушенням встановлених термінів відмови, повернення коштів не здійснюється.

10. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ
Залежно від замовленого пакету послуг, ви отримуєте доступ до певного контенту (інформаційних та навчальних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать нам,
незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії.
Ми надаємо вам неексклюзивне, непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях на умовах цієї угоди на весь термін надання послуг, якщо інше не передбачено умовами пакета
послуг. Ви попереджено, що відеозапис інформації, що виводиться на екран комп’ютера уроків та онлайн-трансляцій виконавця, а також фото-, аудіо- та відеозйомка живих заходів (семінарів, майстер-класів, виступів) суворо заборонені. У разі порушення цієї вимоги, ми маємо право заблокувати ваш обліковий запис і припинити надання послуг без повернення вартості навчання. Ми утримаємо внесену вами суму як штраф
за грубе порушення умов договору.

11. ГАРАНТІЇ
Ми не даємо жодних гарантій, що користування Послугами виконавця принесе очікуваний результат – ми не можемо обіцяти вам успіх. Конкретні результати навчання залежать від багатьох факторів, на які ми не можемо вплинути (наприклад, ваші індивідуальні здібності до навчання, сумлінне виконання домашніх завдань та наших рекомендацій). Тому результати різних
клієнтів можуть сильно відрізнятися при користуванні одними й тими самими послугами. Ви розумієте, що ваша незгода з думкою виконавця, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.

ІПН 2868510120
Email: alex@wizeclub.education
Телефон: +380633717314